کتاب پرسشها و پاسخها از علامه مصباح یزدی برای موبایل

اما نماز شب پس هیچ چاره و گریزی برای مؤمنین از آن نیست، و تعجب از کسی است که می خواهد به کمال دست یابد و در حالی که برای نماز شب قیام نمی کند و ما نشنیدیم که احدی بتواند به آن مقامات دست یابد مگر به وسیله نماز شب.

آیت الله قاضی

کتاب پرسشها و پاسخها از علامه مصباح یزدی برای موبایل

کتاب پرسشها و پاسخها از علامه مصباح یزدی برای موبایل

کتاب پرسشها و پاسخها از استاد مصباح یزدی برای موبایل

این کتاب شامل 5 جلد می باشد : جلد 1: ولایت فقیه و خبرگان جلد 2 : مباحث ولایت فقیه و خبرگان رهبری جلد 3 : دین و مفاهیم نو ، نظارت استصوابی جلد 4 : آزادی و پلورالیسم جلد 5 : حقوق زن در قرآن

 

مطالب مرتبط