خــاطره فــروش !

اگر دنیا را خورشیدی روشن خواهد کرد،به این معنی نیست که ما تا آمدن آن خورشید نورانی در تاریکی بنشینیم. وجود مقدس امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف مصداق وعده الهی و لطف خدا بر انسانیت است. مردم باید روح انتظار را به تمام معنا در زندگی خود زنده کنند. امروز در نقطه ی مقابل تلاش دشمنان باید در جهت اعتماد و عمل و تبلیغ و تبیین حقیقت مهدویت حرکت کنیم.

نایب امام زمان، امام خامنه ای

خــاطره فــروش !

َهادت را به  بها می دهند

    خاطره که زیاد است، حرف زیاد است، شوق زیاد است، حسرت زیاد است...
 همه اش از " شهــادت "
 همه اش برای " شهــادت "
شهــادت را به " بهـــا " می دهند!

 

فقط يک بار رفته بود جبهه و آن هم از سوي جهاد سازندگي. فکر ميکرد اين جوري ميشود جان سالم به در برد و اگرچه خيلي از بچه هاي جهاد هم شهيد شدند اما او جان سالم به در برد.
فقط چهل و پنج روز توي جبهه بود و آن هم سهميه بيست درصد کارکنان دولت که اجباري بود. اين در و آن در زد که از طرف جهاد اعزام شود که شد.
فقط رانندگي ميکرد البته نه روي ماشينهاي سنگين. اصلاً هم دوست نداشت که سنگرساز بي سنگر باشد که نشد. اجبار که نبود . وقتي گفتند که بايد بروي خط و مثلاً چيزي ببري عذر و بهانه آورد و ... نرفت.
فقط ميخواست توي چشم باشد که تا مسئولي مي آمد زود بساط چاي را علم ميکرد و هيچ وقت هم يادش نميرفت که شربت آبليمو درست کند که انصافاً کارش عالي بود.
فقط ... يادش بود که وقت خداحافظي به مسئولش بگويد که انشاءالله خدا اين اندک عبادت را از من قبول کند که گفت و کلي هم براي پيروزي رزمندگان دعا کرد و از خدا هم با صداي بلند خواست که باز هم از اين توفيقات نصيبش کند...  که نکرد.
از آن روزهاي خدايي، به قول خودش، متأسفانه فقط خاطر ه هايش باقي مانده که تا حالا در هفده مدرسه و شش دانشگاه تعريف کرده و دو کتاب هم چاپ کرده و يک کتاب زير چاپ دارد...


 

مطالب مرتبط