شهید همیشه خندان

شهید همیشه خندان

شهید همیشه خندان

 دیده بود بروجردی فرمانده منطقه است ، آمده بود پیشش. گفته بود :"دشمن داره میاد جلو ، هیچ امکاناتی هم نیست."
 بروجردی هم که همیشه خدا می خندید....

 
سردار شهید محمود کاوه :


دیده بود بروجردی فرمانده منطقه است ، آمده بود پیشش. گفته بود :"دشمن داره میاد جلو ، هیچ امکاناتی هم نیست."
بروجردی هم که همیشه خدا می خندید.
این بار هم خندیده بود.
طرف عصبانی شده بود؛ زده بود زیر گوشش.
برای چندمین بار بود که یکی می زد توی گوش بروجردی.
محمد بروجردی بلند شده بود صورتش را بوسیده بود و گفته بود :" شما خسته شدی بیا بنشین درست می شه."

 

مطالب مرتبط