ماجرای خواب تکان دهنده: "نتیجه توجه به نماز اول وقت"

سرنوشت هر کس به دست خودش است. می تواند در چاه بماند می تواند خلاص شود، اگر دیدید که قلب شما را چیزی مسموم می کند از آن احتراز کنید. اگر یک وقت به طاعت زیاد راه پیدا کردی یک موقع خودت را مسلمان زمانه حساب نیاوری. به هر کجا که رسیدی بالاتر از آن هم وجود دارد.

آیت الله عبدالکریم حق شناس

ماجرای خواب تکان دهنده: "نتیجه توجه به نماز اول وقت"

نتیجه نماز اول وقت

    در صحن خانه خدا، مهــدی با لباس احرام رفته روی کعبه ایستاده بود  و انگار همه ی طواف کننده ها را فرمان دهی می کرد .

    ازش می پرسند " آقا مهــدی چی شد که شما این جا هم فرمــانده شدید؟ "


 

 

از بچگی یادش داده بودم، نمازهایش را اول وقت بخواند، ولی خودم هم باورم نمی شد این طور با روحش آمیخته شود. فرمانده لشکر که شده بود، همین عادتش به بقیه رزمنده ها منتقل شد. به فرماندهشان که نگاه می کردند و می دیدند نزدیک اذان، هرکاری داشته باشد رها می کند و وضو می گیرد، آن ها هم الگو می گرفتند.


بعد از شهادتش چهار نفر در چهار شهر مختلف، خواب دیده بودند که در صحن خانه خدا، مهدی با لباس احرام رفته روی کعبه ایستاده و انگار همه ی طواف کننده ها را فرمان دهی می کند. ازش می پرسند " آقا مهدی چی شد که شما این جا هم فرمانده شدید؟ "


و مهدی می گوید:" این برای همون نماز های اول وقتیه که تو دنیا خوندم."


خانم زینت اسلام دوست ( مادر شهید)