ماجرای خواب تکان دهنده: "نتیجه توجه به نماز اول وقت"

 نماز را بازاری نکنید اول وقت و با خضوع و خشوع به جا بیاورید.
اگر نماز را تحفظ کردید همه چیزتان محفوظ میماند؛تسبیح صدیقه کبری سلام الله علیها که ذکر کبیر به شمار می آید و همچنین آیت الکرسی را در تعقیب نماز ترک نکنید.

آیت الله قاضی

ماجرای خواب تکان دهنده: "نتیجه توجه به نماز اول وقت"

نتیجه نماز اول وقت

    در صحن خانه خدا، مهــدی با لباس احرام رفته روی کعبه ایستاده بود  و انگار همه ی طواف کننده ها را فرمان دهی می کرد .

    ازش می پرسند " آقا مهــدی چی شد که شما این جا هم فرمــانده شدید؟ "


 

 

از بچگی یادش داده بودم، نمازهایش را اول وقت بخواند، ولی خودم هم باورم نمی شد این طور با روحش آمیخته شود. فرمانده لشکر که شده بود، همین عادتش به بقیه رزمنده ها منتقل شد. به فرماندهشان که نگاه می کردند و می دیدند نزدیک اذان، هرکاری داشته باشد رها می کند و وضو می گیرد، آن ها هم الگو می گرفتند.


بعد از شهادتش چهار نفر در چهار شهر مختلف، خواب دیده بودند که در صحن خانه خدا، مهدی با لباس احرام رفته روی کعبه ایستاده و انگار همه ی طواف کننده ها را فرمان دهی می کند. ازش می پرسند " آقا مهدی چی شد که شما این جا هم فرمانده شدید؟ "


و مهدی می گوید:" این برای همون نماز های اول وقتیه که تو دنیا خوندم."


خانم زینت اسلام دوست ( مادر شهید)