داستان کوتاه/حساسیت به بوی کباب

در این دنیا زیور و زینت هایی است که شما را می خواهد تکان دهد. آتشفشانی در درون شما کار گذاشته می شود. پس تا می خواهد بر شما غلیه کند به پروردگار پناه ببرید. مومن حیات طیبه دارد یعنی راحتش می کنند در این دنیا و دیگر زیور آلات تکانش نمی دهند.

آیت الله عبدالکریم حق شناس

داستان کوتاه/حساسیت به بوی کباب

شهید جاماندهحساسیت دارد به بوی کباب ،
حالش خیلی بد می شود .
یک بار خیلی اصرار کردیم که چرا ؟
گفت : اگر در میان مین بودی و به خاطر اشتباهی چاشنی مین فسفری عمل می کرد و ..  

 

حساسیت دارد به بوی کباب ،
حالش خیلی بد می شود .
یک بار خیلی اصرار کردیم که چرا ؟

گفت : اگر در میان مین بودی و به خاطر اشتباهی چاشنی مین فسفری عمل می کرد
و دوستت برای این که معبر و عملیات لو نرود ،
 آن را می گرفت زیر شکمش و ذره ذره آب می شد و حتی داد نمی زد
 و از این ماجرا فقط بوی گوشت کباب شده توی فضا می ماند ،

تو به این بو حساس نمی شدی ؟

مطالب مرتبط