در نگهبانی دقیق باشید

رهبر همه شما و همه ما، وجود مبارک بقیه الله (عج) - امام زمان حضرت مهدی عج - است و باید ماها و شماها طوری رفتار کنیم که رضایت آن بزرگوار را که رضایت خداست به دست بیاوریم. (صحیفه نور، جلد 14، صفحه 49)

امام خمینی ره

در نگهبانی دقیق باشید

شهید مرحمت بالازاده نظرش این بود شب‌ها باید ۸۰ درصد گوشت بشنود و ۲۰ درصد باید چشم‌ها ببیند. یعنی شب باید بیشتر از گوشهایت استفاده بکنی. چون چشمات جای کمی را می‌بیند و باید از گوش هایت زیاد استفاده بکنی...

 

در نگهبانی خیلی حساس بود.

سعی می‌کرد که درست نگهبانی بدهد و به بقیه هم توصیه می‌کرد که در کار نگهبانی دقیق باشند.

به کسی که نگهبان بود می‌گفت: “تو مسئول جان عده ای هستی باید هوشیار باشی و نخوابی”.

نظرش این بود شب‌ها باید ۸۰ درصد گوشت بشنود و ۲۰ درصد باید چشم‌ها ببیند. یعنی شب باید بیشتر از گوشهایت استفاده بکنی. چون چشمات جای کمی را می‌بیند و باید از گوش هایت زیاد استفاده بکنی.

یک دفعه برای آموزش نظامی به جایی رفته بودیم و شب، ساعت ۲ برگشتیم. به پایگاه آمدیم، از لای در نگاه کردیم و دیدیم که نگهبان روی صندلی خوابیده و اسلحه هم دستش است. من و شهید بالازاده و یک پاسدار دیگر با هم بودیم به نگهبان نگاه می‌کردیم و در این فکر بودیم که به چه شکلی او را بیدار کنیم و به چه نحوی به او بگوییم که سر پست نمی‌خوابند.

مرحمت گفت:” بیدارش نکنید قلاب بگیرید تا من به آن طرف دیوار بروم و در را باز کنم و شما بیائید داخل” نمی‌دانستیم که چه قصدی دارد، قلاب گرفتیم و بالا رفت و از تنه درخت گرفت و پرید حیاط.

ما هم داشتیم از سوراخ در نگاه می‌کردیم یک جاروی بزرگ دسته چوبی که با آن محوطه‌های بزرگ را جارو می‌کنند برداشت و یواشکی اسلحه را از نگهبان گرفت و جارو را بدست او داد، او هم به قدری سنگین خوابیده بود که متوجه نشد.

بعد مرحمت آمد و در را باز کرد و ما هم وارد حیاط پایگاه شدیم.هر کداممان جائی ایستادیم تا ببینیم نگهبان چه می‌کند دیدیم در حال خواب به فکر اینکه در دستش اسلحه است خواست اسلحه را جا به جا بکند که جارو خم شد و به خار و خاشاک زمین خورد ناگهان صدایی از خار و خاشاک بلند شد، بنده خدا یکدفعه از خواب پرید و ایستاد.

هنوز متوجه نبود که در دستش به جای اسلحه جاروی رفتگری است.


خاطرات شهید مرحمت بالازاده

http://mraja54.vastblog.com/show_pics/480*0*Force/mraja54_Posts_1323440035.jpg

مطالب مرتبط