آزمون الهی (شهید محمود کاوه)

گاهي اوقات در ظاهر، تبليغات،تبليغات ديني است؛ حرف، حرف ديني است؛ شعار، شعار ديني است؛ اما در باطن، سكولاريسم است؛ جدائي دين از زندگي است؛ آنچه كه بر زبان جاري مي شود، در برنامه‌ريزي‌ها و درعمل دخالتي ندارد.ادعا مي كنيم، حرف مي زنيم، شعار مي دهيم؛ اما وقتي پاي عمل به ميان مي‌آيد، از آنچه كه شعار داديم، خبري نيست .. دچار سكولاريسمِ پنهان نشويم !

نایب امام زمان، امام خامنه ای

آزمون الهی (شهید محمود کاوه)

شهید محمود کاوه

از سر شب حالتي داشت كه احساس مي كردم مي خواهد چيزي به من بگويد، بالاخره سر صحبت را باز كرد و گفت: بابا! خبرداري كه ضد انقلاب تو كردستان خيلي شلوغ كرده؟ اگه بخوام برم اون جا، شما اجازه مي دي؟ گفتم: بله. اجازه مي دم، چرا كه نه، فرمان امامه همه بايد بريم دفاع كنيم. پرسيد: مي دونين اون جا چه وضعيتي داره؟ جنگ، جنگ نامرديه؛ احتمال برگشت خيلي ضعيفه. با خنده گفتم: مي دونم، براي اين كه خيالش را راحت كنم، ادامه دادم: از همان روز اولي كه به دنيا آمدي، با خدا عهد كردم كه تو را وقف راه دين و حق كنم. اصلا آرزوي من اين بود كه تو توي اين راه باشي؛ برو به امان خدا پسرم.گل از گلش شگفت. خنديد و صورتم را بوسيد. بعدها به يكي از خواهرانش گفته بود: آن شب آقاجان، امتحان اللهي اش را خوب پس داد.

پدر شهید محمود کاوه

مطالب مرتبط