کتاب الکترونیکی لبنان نوشته شهید چمران

کتاب الکترونیکی لبنان نوشته شهید چمران

کتاب لبنان نوشته شهید مصطفی چمران

من از جبل عامل آمده ام، سرزمیني كه ابوذرغفاري، یار صدیق پیامبر بزرگ براي اولین بار اسلام راستین را به مردم آن منطقه تبلیغ كرد و مسجدي براي عبادت خدا بنا نمود كه هم اكنون در میس جبل به نام ابوذرغفاري معروف است . جبل عامل، سرزمین تشیع، سرزمین بهاءالدین عاملي و دانشمندان و متفكران بزرگي كه دنیا را منوَّر كرده اند .

 

متن فوق بخش کوتاهی است از کتاب لبنان نوشته شهید مصطفی چمران که به صورت pdf آماده شده است.

 

منبع : کانون گفتمان قرآن