مدد از روح بزرگان

بسیج، حرکت برخاسته‌ از ایمان، از عشق و توأم با ابتکار است. امام فرمودند که وقتی بیست میلیون انسانِ آماده‌ مبارزه در یک جامعه‌ ای باشد، هیچ قدرتی در دنیا طمع نمی ورزد. این حرکت عظیم بسیج، این اقدامی که امام در سازماندهی بسیج کرد یکی از همان کارهای معجزآسای انقلاب بود که امام انجام داد.

نایب امام زمان، امام خامنه ای

مدد از روح بزرگان

آیت الله قاضیاگر قبری از امام زادگان یا علما و بزرگان در اطرافتان یا شهرتان است حتما بروید. 

آیت الله قاضی