چرا اینقدر گناه کردی؟

چرا اینقدر گناه کردی؟

چرا اینقدر گناه کردی؟

چقدر از قلبمون رو برا خدا میدونیم ؟

چرا اینقدر گناه کردی؟

بندگی کردن یعنی اینکه تمام وجودت با خدا و به خاطر او وبرای رضای او و در راه او باشد و... آیا ما بندگی مولایمان را می کنیم؟


مطالب مرتبط