نواهنگ سخنان پدرانه امام خمینی (ره) درباره تهذیب نفس

از ما، عمل چندانی نخواسته اند! مهم تر از عمل کردن، "عمل نکردن" است! تقوا یعنی "عمل گناه را مرتکب نشدن!
همه میپرسند چه کار کنیم؟ من میگویم: بگویید چه کار نکنیم؟
و پاسخ اینست:گــــــــنــــــــــــاه نــــکــنــیــد.شاه کلید اصلی رابطه با خدا " گــنــاه نــکــردن " است.

آيت الله بهجت

نواهنگ سخنان پدرانه امام خمینی (ره) درباره تهذیب نفس

تهذیب و امام خمینی

ما تا حالا راه نیافتادیم؛ 70 سالمون هست 80 سالمون هست ، راه نیافتادیم، هجرت تا حالا نکردیم... ما در زمین متوقف شدیم و باید راه بیافتیم. شما جوانان بهتر می توانید تهذیب نفس کنید ...

 

 

 

ما تا حالا راه نیافتادیم؛
70 سالمون هست 80 سالمون هست ، راه نیافتادیم،
هجرت تا حالا نکردیم...
ما در زمین متوقف شدیم و باید راه بیافتیم.
شما جوانان بهتر می توانید تهذیب نفس کنید
شما به ملکوت نزدیکترید تا پیرمردها
در شما ریشه های فساد کمتر شده .. هر روز بماند رشدش بیشتر می شود.

مطالب مرتبط