کتاب الکترونیک شبهای پیشاور

ای عزیز!با آن که این عالم دار جزا نیست و محل بروز سلطنت حق نیست و زندان مومن است،اگر تو از اسارت نفس بیرون آیی وبه عبودیت حق گردن نهی و دل را موحد کنی و زنگار دو بینی را از اینیه روح بزدایی وقلب رابه نقطه مرکزیه کمال مطلق متوجه کنی،در همین عالم،آثار آن را با لعیان میابی.به درای تا ببینی طیران آدمیت چنان وسعتی در قلب حاصل می شود که محل ظهور سلطنت تامه الهیه شود واز تمام عوالم سعه آن بیشتر گردد:زمین و آسمانم وسعت تحمل مرا ندارند، بلکه قلب بنده مومنم آن وسعت را دارد.و چنان غنا در آن ظاهر گردد که تمام ممالک باطن و ظاهر را به پشیزی نشمری و چنان اراده ایت قوی گردد که متعلق به ملک و ملکوت نگردد نو هر دو عالم را ، لایق خود نداده اند.

امام خمینی ره

کتاب الکترونیک شبهای پیشاور

کتاب الکترونیک شبهای پیشاور

پاسخهایی کوبنده به بسیاری از شبهات اهل سنت

از جمله پاسخ به سوالاتی در مورد : سکوت امیرالمومنین(ع) ، فدک ، تجمیع نماز ،

دست بسته نخواندن نماز ، علم غیب معصومین(ع) ، چرایی سجده بر تربت و ده ها سوال دیگر

 

مطالب مرتبط