نواهنگ تجلّـی طـه | علـی فانـی

 من اگر بدانم هر روز یک ساعت باید حرف بزنم و نتیجه اش این باشد که مردم کتابخوان بشوند، حاضرم روزی یک ساعت و نیم حرف بزنم.اگر اينطوري بشود قضيه را حل كرد، حرفي نيست بله، ما بايد عرضمان را به مردم بكنيم و بنده هم عرض مي كنم.

نايب امام زمان، امام خامنه اي

نواهنگ تجلّـی طـه | علـی فانـی

تجلی طه mp3

    نديــدم شهــے در دلارايـے تــو  |  بـہ قربانِ اخلاقِ مولايـے تــو


    تو خورشيــدے و ذرّه پرورترينـے  |  فــداے سجـايـاے زهـرايـے تــو

                                            


 

 

« بسم الله الرحمن الرحيم »

 


نديدم شهـے در دلارايـے تو
بـہ قربانِ اخلاقِ مولايـے تو


تو خورشيدے و ذرّه پرورترينـے
فداے سجاياے زهرايـے تو


ندارے بـہ کويت زِ من بـے نواتر
نديدم کريمـے به طاهايـے تو


ندارے گدايـے بـہ رسوايـے من
نديدم نگارے بـہ زيبايـے تو


ندارے مريضـے بـہ بدحالـے من
نديدم دمـے چون مسيحايـے تو


ندارے غلامـے بـہ تنهايـے من
نديدم غريبـے بـہ تنهايـے تو


ندارے اسيرے بـہ شيدايـے من
نديدم کسـے را بـہ آقايـے تو

اميدِ غريبانِ تنها کجايـے؟
چراغِ سرِ قبرِ زهرا کجايـے؟


تجلّـےِ طـہ ، گلِ اشکـِ مولا
دل آشفتـہ ے داغِ آن کوچـہے غم
گرفتارِ گودالِ خونين
دل افگارِ غم هاے زينب
سيـہ پوشِ قاسم
عزادارِ اکبـر گلِ باغِ ليلا
پريشانِ دستِ علم گيرِ سقّا
نفس هاے سجّـاد
نواهاے باقـر
دعاهاے صـادق
کسِ بـے کسـے هاے شبهاے کاظم
تمنّـاے هـادے
عزيزِ دلِ عسکــرے
پس نگارا بفرما کجايـے؟
کجــايـے؟ کجـــــــايـے؟

دلم جز هوايت هوايـے ندارد
لبم غيرِ نامت نوايـے ندارد


وضو و اذن و نماز و قنوتم
بدونِ ولايت بهايـے ندارد


دلـے کـہ نشد خانـہے ياسِ نرگس
خراب است و ويران صفايـے ندارد


بيا تا جوانـم بده رخ نشانم
کـہ اين زندگانـے وفايـے ندارد


کـہ اين زندگانـے وفايـے ندارد