کتاب منجی در ادیان برای موبایل

اولین منزل از منازل انسانیت منزل یقظه و بیداری است. چنانچه مشایخ اهل سلوک در منازل سالکان بیان فرمودند. آنچه لازم است بیان شود این است که انسان تا تنبه پیدا نکند که مسافر است و لازم است از برای او سیر و دارای مقصد و باید به طرف آن مقصد ناچار حرکت کند و حصول مقصد ممکن است، "عزم" برای او حاصل نشود و دارای "اراده" نگردد.

امام خمینی ره

کتاب منجی در ادیان برای موبایل

کتاب منجی در ادیان

در این کتاب اسامی و نوید ظهور به قیام امام زمان(عج) را خواهید خواند
همچنین در این کتاب به بشارت ظهور حضرت در کتب
هندیان،یهودیت،انجیل،و زرتشتیان
بصورت ویژه پرداخته شده است

در این کتاب به بشارت ظهور حضرت در کتب هندیان اوپانیشاد،باسک،پاتیکل،وشن جوک،و... یهودیت تورات،زبور،اشعیای نبی،بوئیل نبی،و... انجیل متی،مرقس،لوقا،یوحنا،و... و زرتشتیان بصورت ویژه پرداخته شده است

مطالب مرتبط