ضرورت ظهور

ان شاءالله حواس ها جمع باشد که هر کسی وظیفه خودش را رفتار کند و شکر خدا را کند، آن وقت خدا کمک و یاری می کند. برای شناسایی امام زمان (عج) ان شاءالله از خانه ات شروع کن. ، از توی خانه تان، از همسرتان، از بچه هایتان بگیرید و قشنگ هایشان و زیباها را قدر بدانید و شاکر باشید، آن وقت خداوند چه می کند؟ خداوند، امام تو را به تو می شناساند. از همین خط است. از همین خط، امام خود را هم می شناسی.

حاج محمد اسماعیل دولابی

ضرورت ظهور

ضرورت ظهور

   برخی بر این باورند که دوران کنونی عصر علم و دانش است که جامعه ی ایده آل با استعانت از خرد بشری محقق گشته و هیچ خطری بشر را تهدید نمی کند و انتظار  منجی ، امری بیهوده است...

 

برخی بر این باورند که دوران کنونی عصر علم و دانش است که جامعه ی ایده آل با استعانت از قوه ی خرد بشری محقق گشته و هیچ خطری بشر را تهدید نمی کند. به اعتقاد ایشان خطر اصلی برای بشر ، جهالت و نادانی است ؛ زیرا موجبات نیستی آدمیان را فراهم آورده و تعادل و توازن را بر هم می زند ، ولی امروزه که فضای جهان به نور علم روشن گشته است ، هیچ خطری جامعه ی بشری را تهدید نمی کند و در نتیجه ظهور یک منجی نیز برای رهایی بشر از تهدید ها ضرورتی ندارد.
اما حقیقت آن است که منشأ انحرافات  بشر تنها نادانی نیست ، بلکه انحرافات آدمی بیشتر از ناحیه ی غرایز وتمایل های مهار نشده همانند غضب ، شهوت ، افزون طلبی ، جاه طلبی ، نفس پرستی و ... است. حتی این انحرافات می توانند علم و دانش را به خدمت گرفته و بشر را به ورطه  ی نابودی بکشانند. چنان که در عصر حاضر ، مشاهده می شود، غرایز بشری به یک درجه ی عالی رسیده و بسی دیوانه وار تر از سابق گشته اند و حتی علم و فن ، ابزار آلات دست غرایز شده اند و بشریت ، آن ها را همچون ابزاری برای هدف های خویش استفاده می کند. بنابراین پیشرفت های علمی کوچکترین تأثیری در کاهش این غرایز نداشته و نتوانسته اند هدف های مادی و دنیوی و حیوانی بشر را تغییر داده و ارزش های متعالی را در نظر آنها متجلی سازند.
با این اوصاف ، این سخن که هیچ خطری بشر را تهدید نمی کند و انسان به نهایت رشد خویش رسیده و نیازی به ظهور منجی نیست ، سخنی ناسنجیده و مردود است و بایسته است که وعده ی الهی در ظهور منجی محقق شود و بشر را از بحران های اخلاقی ، اجتماعی و ...برهاند؛ بنابراین تبیین برخی از ادله ی ظهور منجی ضروری می نماید.

1. پاسخ به نیاز فطری بشر

بی تردید در نهاد ادمی بذر یک سلسله بینش ها و گرایش ها نهفته است که باید با پرورش یافتن به مرحله ی کمال نهایی سوق داده شوند؛ بنابراین او نه همچون یک ظرف خالی محض است که از بیرون و تحت تأثیر عوامل خارجی پر شود و نه مانند یک ماده ی صنعتی ساخته می شود.

یکی از مهم ترین گرایش های فطری انسان ، عدالت طلبی و کمال خواهی است که آدمیان در تاریخ به طور تمام و کمال از نایل شدن به تعالی و عدالت محروم مانده اند و از این رو عوامل غریزی و فطری گرایش به حقیقت و شناخت جامعه ، چنان که باید ، به عنوان مکانیزم و محرکی سبب شده است همواره جدال های بسیاری بین حق و باطل صورت گرفته و بشریت در جهت نایل شدن به حق خویش ، قربانیان بی شماری را تقدیم کرده و دشواری های بسیاری پیش روی او قرار گیرند. در این راستا اقدامات پیامبران نیز که جامعه را حرکت داده اند در جهت فطرت بوده است . با عنایت به آموزه های وحیانی ، حکم فطرت در نهایت تخلف ناپذیر است و انسان پس از یک سلسله چپ وراست رفتن ها و تجربه ها راه خویش را می یابد و به ضرورت ناموس خلقت ، روزی با ظهور منجی به کمال نهایی خویش خواهد رسید.

2. ضرورت غلبه حق بر باطل

برای بررسی این ضرورت، با تبیین سه مقدمه اصل دلیل روشن می شود:
  الف-  آن چه در اصطلاح فلسفه به نام نظام جهان و قانون اسباب خوانده می شود، در زبان دین ، سنت الهی نامیده می شود که از سه ویژگی برخوردار است:
عمومیت داشتن و تغییر ناپذیری؛ خدایی بودن ؛ منافات نداشتن با آزادی و اختیار انسان.

براساس آموزه های وحیانی ، سنن و قوانین تخلف ناپذیر حاکم بر عالم ، لازمه ی نظام علّی و معلولی و جهان بوده وو در علل و معلول های مادی و غیر مادی جریان دارد. بنابراین حرکت و قیام امام مهدی (عج ) نیز از این قاعده مستثنا نبوده و در گستره ی سنن و قوانین لایتخلف حاکم بر غالم قرار می گیرد. قرآن نیز این گمان را به شدت نفی می کند که ارادده ی گزاف کار و مشیتی بی قاعده و بی حساب سرنوشت های تاریخی را دگرگون سازدو تصریح دارد بر این که قاعده های قابت و تغییر ناپذیر بر سرنوشت های اقوام حاکم است:


فهل ینظرون إلّا سنّة الأوّلین فلن تجد لِسنّة الله تحویلا. (43 - فاطر )
آیا جز سنت پیشوایان را انتظار می کشند؟ پس هرگز در سنت الهی تبدیلی نمی یابی و هرگز در سنت الهی تغییری نمی یابی.

اما سنت های حاکم بر سرنوشت ها در حقیقت یک سلسله عکس العمل ها و واکنش ها در برابر عمل ها و کنش ها است. عمل های معین اجتماعی ، عکس العمل های معین به دنبال خود دارد و از این رو ، در عین آنکه تاریخ با یک سلسله نوامیس قطعی و لایتخلف اداره می شود، نقش اراده و اختیار و آزادی انسان محو نمی شود و مردم می توانند سرنوشت خویش را نیک یا بد بگردانند. چنان که خداوند تبارک و تعالی می فرمایند:


إنّ الله لا یغیّر ما بقومٍ حتی یغیّروا ما بأنفسهم ( 11 – رعد )
بی گمان خداوند آنچه قومی دارند دگرگون نکند مگر آنکه آنچه در دلهایشان دارند دگرگون کنند.

  ب -  از ویژگی های انسان تضاد درونی میان غرایز متمایل به پایین که هدفی جز امر فردی و محدود و موقت ندارد و گرایش های متمایل به بالا که می خواهد از حدود فردیت خارج شود و همه ی افراد بشر را در بر گیرد، می باشد. نبرد درونی انسان که قدما از آن به نبرد میان عقل و نفس تعبیر می کنند ، خواه ناخواه به نبرد میان گروه های انسان ها کشیده می شود، یعنی نبرد انسان های کمال یافته و آزادی معنوی به دست آورده با انسان های منحط حیوان صفت.
از این رو از آغاز جهان همواره نبردی پیگیر میان گروه اهل حق از طراز ابراهیم و موسیو عیسی علیه السلام و پیروان مؤمن آنها و گروه اهل باطل از طراز نمرود و فرعون و جباران یهودو...برپا بوده است که در این نبردها گاهی حق و گاهی باطل پیروز بوده است ، ولی این پیروزی ها و شکست ها بستگی به یک سلسله عوامل اجتماعی ، اقتصادی و اخلاقی داشته است.

   ج -  بر اساس آموزه های وحیانی ، عالم در نظام هستی به حق به پا است و باطل و پوچی مغلوب حق است ، چنان که خداوند می فرماید:


بل نقذف بالحقّ علی البلطل فیدمغه فإذا هو ذاهقٌ و لکم الویل ممّا تصفون.
بلکه حق را بر باطل می کوبیم و آن را فرو می شکافد ، آن گاه است که ان نابود می شود، و وای بر شما از توصیفی که می کنید.

این آیه بیانگر  آن است که  باطل نمی تواند برای همیشه در مقابل حق بایستد و اگر چه به صورت ظاهری و موقت بر حق چیره گشته و برای مدتی آن را پوشانده است ، ولی آن گاه که حق به جنگ او می آید ، آن را از بن بر می کند. بنابراین باطل ، در جوامع بشری رخ  نموده و ظاهر بینان تنها به ظاهر جامعه نظر انداخته و بی توجه به اعماق آن می پندارند اصالت واقعی با باطل بوده و حق جایگاهی ندارد؛ در حالی که حق و نظام حق اصیل بوده و و مثل آب زیر کف ، جریان داشته و جامعه را به جلو می برد و باطل نیز طفیل آن بوده که با نیروی حق حرکت می کند. بنابراین باطل تنها از دید سطحی و آن بوده که با نیروی حق حرکت می کند. بنابراین باطل تنها از دید سطحی و حسی ، و نه تحلیلی و تعقلی ، حرکت و جولان دارد ، اما در نهایت به مغلوبیت می انجامد و حق بر باطل غلبه هناهیی پیدا می کند.


نتیجه این که : اگر چه در طول حیات بشری ، همواره نبرد بین حق و باطل پدید آمده است ، اما پیروزی نهایی حق بر باطل یکی از سنت های الهی به شمار می آید و سیر تکاملی بشریت به سوی آزادی از اسارت طبیعت مادی و شرایط اقتصادی و منافع فردی و گروهی و تقواپیشگی و دین محوری و ... پیش می رود و اراده ی بشر مترقی در اثر تکامل فرهنگ و توسعه بینش گرایش به ایدئولوژی های مترقی به تدریج از اسارت محیط طبیعی و اجتماعی و غرایز حیوانی آزادتر شده و آن را تحت تأثیر قرار داده است. این امر جز با ظهور یک منجی مصلح محقق نخواهد گشت و بر اساس آموزه های وحیانی ، قیام امام مهدی ( عج ) به عنوان آخرین حلقه از مجموع حلقات مبارزات حق و باطل تحقق پذیرفته و از حکومت نیروهای باطل و حیوان مآبانه و خودخواهانه و خودگرایانه اثری نخواهد ماند. در نتیجه سنت الهی ، غلبه ی نهایی حق بر باطل با ظهور مهدی ( عج ) صورت می پذیرد ، چنان که خداوند تبارک و تعالی می فرمایند :


  و نرید أن نمنّ علی الّذین استضعفوا فی الأرض و نجعلهم أئمّةً و نجعلهم الوارثین ( 5 -  قصص )
و خواستیم بر کسانی که در آن سرزمین فرودست شده بودند منت نهیم و آنان را پیوایان ( مردم ) گردانیم و ایشان را وارث ( زمین ) کنیم.

3. وحدت جهانی


اسلام قوانینی دارد که مرزو حد و منطقه و ملیت و نژاد و ... نمی شناسد و برای دولت جهانی وضع شده است.

از یک سو دنیا از نظر احتیاج رو به این جهت می رود که قانون واحد و ملک واحد داشته و وابستگی های فردی و اجتماعی  او به سوی وحدت پیش می روند و از سوی دیگر  ، امکانات فعلی  بشر برای ایجاد این وحدت کافی نیست ؛  یرا بشر همان بشر است و به قول راسل خطر نابودی او در میان است. پس بشر به سوی بن بستی پیش می رود که یا به نابودی کامل می انجامد و  یا مدد غیبی نصیب او می شود. بی تردید مقتضای حکیم بودن ذات باری تعالی آن است که بشر از نابودی رهایی یابد که بر اساس آموزه های وحیانی این امر تنها با ظهور منجی محقق می شود.


منبع :  کتاب "مهدویت" - دفتر دهم از مجموعه چلچراغ حکمت  - بهروز محمدی