صاحب الزمان

 از امل چشم پوش ودر عمل کوش.مرد جستجوی باش نه گفتگوی. از دریا بخواه نه از جوی . از فضول کلام چون فضول طعام دست بدار . سبکبار باش نه سبکسر و سبکسار.

علامه حسن زاده آملی

مطالب سایت

Please enter the email address for your account. A verification code will be sent to you. Once you have received the verification code, you will be able to choose a new password for your account.